Námi vyvinutá revoluční aplikace krémové injektáže
Již 26 let chráníme Vaše nemovitosti před vlhkostí
Tradice naší značky TRUMF je datovaná od roku 1991

Injektážní krém AquaStop Cream® určený pro injektáž – sanace vlhkého zdiva.

Vzhledem k specificky jedinečným vlastnostem námi vyráběného, aplikovaného a prodávaného krémového injektážního přípravku AquaStop Cream® na silanové bázi s maximálně možnou 80%ní účinnou látkou silan/siloxanu ve svém obsahu, viz – Technický list a námi vyvinuté aplikaci, viz. Revoluční aplikace krémové injektáže zdiva se stala tato injektáž zdiva nejúčinnější a nejuniverzálnější injektáží mezi tlakovými, ale i beztlakovými chemickými injektážemi pro zhotovení hydroizolační clony k zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu. Tuto metodu a její technologickou aplikaci máme průmyslově chráněnou na Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR viz Užitný vzor tlakové krémové injektáže. Svojí maximální účinností a bez rizika statického narušení stavby plnohodnotně nahrazuje mechanickou tzv. podřezávku zdiva domů! Samozřejmostí je hygienická nezávadnost. Námi prováděná krémová injektáž zdiva je pro naše zákazníky cenově výhodná, jelikož jsme nejen aplikační firma, ale jak jsme se již zmínili i výrobci injektážního krému, ale i dalších sanačních materiálů a tím máme vstupní náklady přeci jen nižší. Snažíme se konečné ceny nastavit tak, aby byly pro naše zákazníky zajímavé, viz Ceník. Provádíme bezplatné místní prohlídky staveb  (platí  v regionu hl. města Prahy) s návrhem řešení a cenovou kalkulací. V neposlední řadě u nás pracují pracovníci s dlouholetou praxí , kteří se stali prakticky profesionály v oboru sanace vlhkého zdiva a tím Vám garantujeme bezchybně provedenou práci! Tlaková chemická injektáž zdiva :: Trumf sanace s.r.o.    

Schématické znázornění dodatečně zhotovených hydroizolací našimi produkty z důvodu dožilosti či absence hydroizolací spodní stavby pro trvalé zamezení pronikání zemní vlhkosti do objektu.

produktz pro sanace zdiva
  Schématické znázornění průběhu vzniku hydrofobní clony. Kruhové šíření krémové injektáže ve zdivu         Naším cílem nebylo aplikovat a nabízet širokou škálu průměrných injektážích výrobků pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu, ale hledali jsme nejúčinnější a nejuniverzálnější technologický postup injektáže zdiva, viz. Revoluční změna tlakové krémové injektáže, a injektážní hmotu, viz. Popis produktu AquaStop Cream® která by svými vlastnostmi předčila dosavadní injektážní technologické aplikace a používané injektážní hmoty. Vzhledem k tomu, že jsme firma zabývající se oblastí sanace vlhkého zdiva, se zkušenostmi již od roku 1991, kdy jsme začali provádět první tlakové i beztlakové chemické injektáže zdiva, máme možnost objektivně vyhodnocovat různé injektážní metody a jejich výsledky. Žádná z doposud používaných metod ať tlakově nebo beztlakově aplikované injektáže zdiva, např. velmi často používané tekuté hydrofobizované přípravky injektované tlakově (injektáž prováděná tlakovým čerpadlem s použitím pakrů-injektorů) či infuzně (injektáž prováděná naléváním přes trychtýře či nádobky), různé druhy polyuretanových hmot atd., nedosáhla uspokojivé účinnosti k vytvoření celistvé a rovnoměrné hydroizolační clony pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti ve zdivu. Zejména u starých budov, kde je zdivo již nekompaktní, nesoudržné a v neposlední řadě u méně porézních (méně savých) stavebních materiálů to byl vždy problém. Z tohoto důvodu jsme se soustředili na tuto oblast a naším záměrem bylo vyvinout vysoce kvalitní, univerzální a zejména spolehlivou injektážní metodu pro co možná nejširší škálu zdicích materiálů. Po dlouhých letech aplikovaných různých injektážních přípravků a jejich technologií a následně po úspěšném 5 letém období dennodenních aplikací krémové injektáže zdiva můžeme s jistotou tvrdit, že se nám tento cíl podařil splnit. Po dokončených testovacích aplikacích ukončených před cca. 5 lety a následném úspěšném 5 letém období tlakově dvoufázově prováděných krémových injektážích v nemovitostech našich zákazníků jsme doposud nezaznamenali jedinou reklamaci a to přesto, že je touto naší metodou injektováno každým rokem přes 100 objektů. Tlakovou dvoufázovou krémovou injektáž úspěšně zhotovujeme ve zdivu cihelném, pískovcovém, opukovém, dále ve škvárobetonovém tvárnicovém zdivu, nezhutněném (nezvibrovaném) betonovém zdivo, ytongovém zdivu, zdivu nepáleném (tzv. zdivo z vepřovice – kotovice), zdivu smíšeném a zdivu smíšeném s určitým procentem nesavých kamenů. V neposlední řadě provádíme tlakovou krémovou injektáž ve zdivu cihelné s komorami, jako např. Porotherm. I v tomto případě nemá tlaková nebo beztlaková krémová injektáž plnohodnotného zástupce. Vzhledem k tomu, že se jedná o široké spektrum všech možných stavebních materiálů, kde byla provedena tlaková dvoufázová krémová injektáž výrobkem AquaStop Cream®, a její aplikací, registrovanou na Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR, byla prokázána jedinečná účinnost pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu ve všech výše uvedených, ale i neuvedených průmyslově vyráběných, ale i přírodních stavebních materiálech. Námi aplikovaný injektážní emulzní krém AquaStop Cream® je vyráběn nejmodernější technologií výroby, kterou se docílilo vysoce účinného krému na silanové bázi a zejména s vysokým (80%) obsahem aktivní látky silan/siloxanu. Konkurenční výrobky obsahují většinou 60% účinné látky silan/siloxanu v obsahu a dokonce v některých případech pouze 15% nebo 40% silan/siloxanu v obsahu silanového krému. Tyto krémy na silanové bázi s nižším obsahem aktivní látky mají omezení pro aplikaci dle procentuálního zavlhnutí injektovaného zdiva, což je dáno právě nízkou koncentrací aktivní látky silan/siloxanu na rozdíl od krémů s 80%ní aktivní látkou, jako je náš AquaStop Cream®, který se může aplikovat dokonce do zdiva až s 95 %ní vlhkostí.To znamená, že v podstatě nemá omezení pro stupeň vlhkosti injektovaného zdiva. Tím odpadá nutnost měření vlhkosti zdiva, jelikož zdivo v praxi takový to stupeň vlhkosti nedosahuje. Proto bychom doporučovali při výběru firmy pro přidělení zakázky porovnávat nejen cenu za injektáž, ale nahlédnout vždy do Technického listu používaného injektážního přípravku, krému a podívat se zejména na procento aktivní látky silan/siloxanu v obsahu. U nízkokoncentrovaných injektážních prostředků je účinnost o mnoho nižší a výsledek tudíž velice nejistý. Silanové krémy s obsahem nižším než je 80% aktivní látky silan/siloxanu mají daleko kratší životnost a v případě, že zdivo je vysoce zavlhlé, nemusí tyto nízkokoncentrované krémy vůbec vytvořit funkční clonu (bariéru) zabraňující pronikání kapilárně vzlínající vlhkosti zdivem. Kvalita a ideální vlastnosti našeho krému AquaStop Cream® v kombinaci námi vyvinutou a průmyslově chráněnou aplikací krémové injektáže zdiva, zaručují vynikající výsledky zhotovení hydroizolační clony pro zamezení vzlínající vlhkosti ve všech savých i méně savých materiálech. V neposlední řadě dokladem o vynikajících výsledcích námi prováděné krémové injektáže zdiva je to, že neevidujeme za posledních 5 let jediného neplatícího zákazníka. Při objednávce nebo podepsané Smlouvě o dílo a následném nástupu na přidělenou zakázku nikdy nepožadujeme zálohu a po dokončení díla se toto dílo předává objednateli na základě Předávacího protokolu. Až poté vystavujeme fakturu s dohodnutou splatností a platbou bankovním převodem. Jedině spokojený zákazník vždy zaplatí! Toto jsou propočtové údaje a argumenty, které se dají jen těžko zpochybnit! AquaStop Cream® je vhodný pro tlakovou i beztlakovou injektáž zdiva.