Námi vyvinutá revoluční aplikace krémové injektáže
Již 26 let chráníme Vaše nemovitosti před vlhkostí
Tradice naší značky TRUMF je datovaná od roku 1991

Revoluční změna v aplikaci injektáže zdiva silanovým krémem AquaStop Cream®. 

Jako první jsme vyvinuli dvoufázovou a jednofázovou krémovou injektáž zdiva, (viz. vysvětlení níže) a tím jsme zásadně posunuli touto aplikací krémovou injektáž nad ostatní injektáže zhotovované pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu.Samozřejmě za předpokladu použití kvalitního injektážního krému, jako je například náš AquaStop Cream®. Krémová injektáž zdiva je velmi spolehlivá ve většině savých, ale i méně savých průmyslově vyráběných a přírodních zdících materiálech.

Pro vyšší účinnost jsme jako první vyvinuli a používáme námi vyvinutou efektivnější aplikaci této krémové injektáže zdiva. Primární hustota inktážního krému AquaStop Cream® (pastová konzistence) nemá tendenci při tlakovém i beztlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se postupně avšak relativně pomalu mění ve velmi jemný hydrofobní křemičitý gel, který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů a i těch nejmenších kapilár stavebních materiálů a dokonce do značné míry nepodléhá gravitaci. To znamená, že se napouští zdivo od vrtů rovnoměrně všemi směry, ale právě relativně pomalé rozpouštění a nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže, jak už jsme se zmiňovali, neuniká nekontrolovatelně netěsnostmi spár ve zdivu, jako je to u všech tekutých injektážních hmot, např. u tekutého injektážního prostředku na bázi hydrofobizovaných silikonátů a jiných tekutých injektážních prostředků. U tekutých injektážních prostředků, ať se injektáž provátí tlakově či beztlakově  je to v podstatě fyzikální zákonitá vlastnost. Proti těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci účinné látky sebelepší, pracují vždy fyzikální zákony jako je již zmiňovaná gravitace, reálnost či spíš nereálnost nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže, jelikož tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí do základů zdiva a to do míst s vyšší netěsností a tak nikdy nemůže vzniknout kompaktní celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je to u krémové injektáže. 

Proto je tato krémová injektáž vhodná kromě cihelného zdiva i do zdiva smíšeného a dokonce i do zdiva smíšeného s výskytem  určitého procenta nesavých kamenů. U savých materiálů i méně savých materiálů je to vzhledem k výjimečné penetrační vlastnosti a vysoké 80%ní koncentraci silan/siloxanu v obsahu pochopitelné, ale u zdiva smíšeného, kde nepřevládá nesavý zdící materiál jako je žula, rula, křemen, čedič, břidlice, atd., avšak je ve zdivu přesto obsažen, a za předpokladu, že je kamenný stavební materiál vyzděn maltou, je šíření hydrofobizace velmi spolehlivé. Tento nesavý kamenný stavební materiál na rozdíl od savého zdícího a spojovacího materiálu (malty) se sice nenasytí jemným křemičitým gelem, ale savý okolní materiál postupně ano. Takže tam, kam nepronikne krémový jemný gel, nepronikne z důvodu fyzikálních zákonů ani vzlínající kapilární vlhkost a naopak. Toto však platí v případě, že injektované zdivo neobsahuje nesavého zdícího materiálu více jak cca. 30% objemu nebo spíš obsahu ve zdivu. Pakliže injektované zdivo obsahuje více než 30% nesavého zdícího materiálu, není už výsledek krémové injektáže spolehlivý, avšak i u tohoto ,,komplikovaného“ zdiva může krémová injektáž snížit značně procento zavlhání a dalšími sanačními opatřeními, jako je aplikace sanační omítky s podporou hydrofobního protisolného nátěru např. AquaSaltStop a případně dalších sanačních opatření, jako jsou nově zhotovené venkovní podúrovňové svislé hydroizolace pro zamezení infiltrace vlhkosti z přilehlého terénu do podúrovňového zdiva budovy např. zhotovením vysoce kvalitní bezešvé hydroizolační stěrkové hmoty AquaStop Bitumen 2K,  může být výsledek spolehlivý a dlouhodobý. U jiných druhů injektáží je výsledek u tohoto složení smíšeného zdiva naprosto neúčinný. V neposlední řadě se tato krémová injektáž dá použít pro plnohodnotné zhotovení vodorovné hydroizolace ve zdivu u všech druhů dutých cihel, např. Porotherm. I u tohoto druhu zdiva nemá krémová injektáž plnohodnotného zástupce.

Dále je nenahraditelná pro zhotovení hydroizolační clony v tenkých příčkách (např. 150 mm), neboť tyto tloušťky zdiva se nedají plnohodnotně injektovat jiným druhem injektáže pro nemožnost dostatečného naplnění zdiva injektážními hmotami dle norem na průřez zdiva. Krémová injektáž je v tomto případě taktéž naprosto jedinečně účinná, neboť vyvrtané otvory v těchto tenkých příčkách se dostatečně vyplní emulzním krémem a tím je zaručena spotřeba krému dle norem. Pak už si krém postupným kruhovým, respektive válcovým nasycováním stavebního materiálu okolí vrtu vytváří hydroizolační clonu, která se ve velmi krátkém časovém úseku propojí mezi jednotlivými vrty.

Pokud se provede bezchybně tato krémová injektáž a to v jakékoliv tloušťce zdiva, není pochyb o výsledku, jelikož hydrofobizaci okolí vyplněných vrtů již nic nezastaví, protože probíhá na základě fyzikálních zákonů (není již závislá na lidském faktoru) a tím dojde k zaručenému celistvému propojení hydroizolačních clon mezi jednotlivými vrty v celé hloubce a šířce injektovaného zdiva. Ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě.

Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Transport vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva ve cloně a samozřejmě i nad hydrofobní clonou vytvořenou injektáží. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry. Tato injektáž je hygienicky nezávadná.

Revoluční změna spočívá v profesionalitě aplikace:

Pro aplikaci krémové injektáže se dosud používal pouze beztlakový (mírně tlakový) postup plnění pomocí ruční plnicí pistole. Do ruční plnicí pistole (pumpičky) se vkládá krém v igelitovém obalu (tzv.salám) a následně propíchnutím tohoto obalu v přední části se stlačováním pístu a pomocí dutého nástavce (trubičky) vyplňují vyvrtané otvory. Od tohoto balení emulzního krému se v poslední době mírně ustupuje, protože se toto nepříznivě promítá ve výrobních nákladech a následně v prodejních cenách a proto se v současné době přechází na větší balení, dodávané v plastových kbelících, např. 5l a 10l balení a tím se cena krému značně snížila. Pro toto balení se používá plnicí pistole s o něco větším obsahem, avšak se stejným principem ručního plnění zdiva. Injektážní krém v kýblíkovém balení se doplňuje přímo do tubusu (válce) injektážní pistole.

Tato aplikace v profesní rovině mě dlouhodobě zarážela a tak jsem začal přemýšlet o metodě profesionální aplikace.

Vedlo mě k tomu několik důvodů. Ruční aplikační pistole má menší obsah a i když je vyplňování vrtů poměrně rychlé, stejně častým plněním injekážní pistole dochází ke značným časovým ztrátám. Avšak ne vždy urychlení plnění injektážní hmotou je prospěšné – spíše naopak . Většina druhů injektáží potřebují svůj čas, tj. neuspěchat plnění zdiva injektážní hmotou.

Takže časový problém u této ,,beztlaké” (nízkotlaká injektáž)  krémové injektáže není na závadu. Co je však závažnější je to, že ať je pracovník, provádějící tuto injektáž, sebešikovnější, nemá plně pod kontrolou dané množství krému vtlačovaného do vyvrtaných otvorů. U slabších zdí (do 300 mm tloušťky) se otvory dají jakžtakž kontrolovatelně vyplňovat, avšak u silnějších zdí (od 300 mm tloušťky) je to už prakticky nemožné. Tím, že norma udává ve výpočtové tabulce pro daný typ zdiva spotřebu krému při dodržení daných průměrů vrtů, osových vzdáleností a hloubky vrtů, se zdá, že je vše v nejlepším pořádku. Avšak v praktické aplikaci je to trochu jinak.

Prvním zásadním problémem je, že při úplném zastrčení trubičky do vrtu ve zdivu jejím objemem zmenšíte obsah vyvrtaného otvoru na minimum. Postup aplikace tohoto emulzního krému spočívá v tom, že se trubička má zasunout do zadní části vyvrtaného otvoru a pak postupným stlačováním ruční pumpy vyplňovat obsah vrtu.Tím, že je aplikační trubička zasunutá, dochází při injektáži- vyplňování otvoru krémem až za aplikační trubičkou. Až potud je vše v pořádku. V momentě, kdy dojde k vyplnění obsahu otvoru od zadní části vrtu k aplikační trubičce, okamžitě dochází vlivem zpětného tlaku k obtékání emulzního krému pronikajícího mezi trubičkou a vyvrtaným otvorem. V tomto momentě nastává pochybení lidského odhadu rychlosti pro postupné zpětné vytahování plnicí trubičky tahem ruky a zároveň dostatečného vyplňování otvoru silanovým krémem.

Tyto dva úkony musí probíhat v přímé úměře. Tuto fázi bych nazval značně problémovou pro plnohodnotnou výplň, jelikož v tomto momeňtě se velmi často stává, že nedochází k plnohodnotnému vyplňování obsahu části vyvrtaného otvoru při vytahování trubičkového nástavce. To má za následek nedostatečné vyplnění vrtu a tudíž se zákonitě snižuje účinek této jinak velmi účinné injektážní hmoty (místo 100% výplně obsahu vrtů vznikají tzn. “housenkové” výplně). Proto jsme jako první provedli drobné úpravy tohoto ručního aplikačního zařízení, aby i v případě, kdy si zákazník provádí injektáž zdiva svépomocí, docílil profesionálního výsledku. To znamená, že toto ruční aplikační zařízení má 2 aplikační nástavce pro jednofázové a dvoufázové plnění, stejně jako je tomu u níže popsané profesionální aplikaci.  Tím je zaručena i u tohoto jednoduchého aplikačního zařízení 100%ní výplň vyvrtaných otvorů a tudíž se nesnižuje účinek krémové injektáže.

Jelikož jsme však aplikační firma v oblasti sanace vlhkého zdiva a i když jsme posunuli oblast injektáže zdiva svépomocí na úroveň profesionálního provedení, byli jsme nuceni  vyvinout profesionální aplikaci, tj. tlakovou injektáž emulzního krému prováděnou speciálně upraveným pístovým čerpadlem. Technickou úpravu čerpadla pro krémovou injektáž a její dvoufázové plnění máme chráněnou užitným vzorem na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. K této tlakové krémové injektáži je zapotřebí již zmiňované upravené pístové čerpadlo se speciálním příslušenstvím, které zajistí tlakové, plynulé a úplné vyplnění vyvrtaných otvorů, a tím jistotu 100%ní účinnosti zhotovené krémové injektáže. Tato chemická tlaková injektáž s jejím námi vyvinutým technologickým postupem nemá v současné době plnohodnotnou konkurenci.

Injektáž zdiva Praha a sanace zdiva Praha

Pro krémovou tlakovou injektáž jsme použili pístové čerpadlo používané například pro polyuretanovou injektáž, avšak toto čerpadlo není schopno rovnoměrně nasávat emulzní krém z důvodu vyšší viskozity a jiných specifických vlastností. Proto jsme provedli technické úpravy pístového čerpadla tak, aby docházelo k plynulému nasávání emulzního krému do pístového válce a tím k zajištění plynulosti injektování.

Součástí tohoto speciálního příslušenství pístového tlakového čerpadla je průhledný zásobník s daleko větším obsahem. Tento zásobník má objem 3litry, tj. několikanásobek obsahu ruční pistole a tak se může injektovat bez tak častého doplňování. Další naší úpravou pro umožnění tlakové aplikace této krémové injektáže je zatěsnění vpusti aplikační trubice s obvodem vyvrtaného otvoru a to pružnou gumovou kónickou koncovkou. Mírným tlakem aplikačního nástavce (plnidla) s gumovou kónickou koncovkou , zasunutou nikoliv do dna vrtu, ale do ústí otvoru vrtu, dojde ke kvalitnímu zatěsnění mezi koncovkou a zdivem, což zamezí zpětnému výronu emulzního krému při injektáži. Stejnoměrným regulovaným tlakem dochází k postupnému vyplňování vyvrtaného otvoru a to naopak od přední části vrtu do části dna vyvrtaného otvoru.

Tento postup se týká jednofázového vyplňování emulzním krémem. Toto jednofázové plnění provádíme do maximální tlouštky zdiva 300mm. Princip dvoufázového vyplňování je popsán níže. Vyplňovaný otvor by měl být ve vodorovném provedení nejlépe v průběžné spáře (např. zdivo cihelné) nebo v mírném spádu u zdiva bez průběžné spáry (např. zdivo smíšené), max. však 15ti stupňovém úhlu k svislé rovině injektovaného zdiva. Posledním krokem k dokončení úspěšné krémové tlakové injektáže je po vytažení kónické koncovky zamezit možnému výronu krému z otvoru vrtu. K tomuto výronu dochází pouze u vodorovně provedené injektáže do průběžné spáry. Aby nedocházelo po provedené injektáži k vytékání krému z ústí vrtů, zatěsňujeme tyto vrty námi vyráběnými polystyrénovými zátkami (zátky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrénu).

Pístové čerpadlo se speciálně upraveným příslušenstvím umožňuje kontrolu dávkování množství injektážního krému do vyvrtaných otvorů na základě úbytku emulzního krému na kalibrační stupnici zásobníku. Tím, že plnění – injektování je plně pod kontrolou aplikované spotřeby krému do vyvrtaného otvoru, nemůže dojít k nedodržení normy dávkování krému. Výborné vlastnosti krémové injektážní hmoty byly až doposud snižovány její neprofesionální aplikací.

Na základě častých aplikací krémové tlakové injektáže v našem oboru sanace vlhkého zdiva jsme docílili pravděpodobně definitivní podoby této injektáže.

Zjistili jsme, že námi prováděná tlaková krémová injektáž je ideální pro všechny tloušťky zdiva, avšak u tl. zdiva nad 300 mm, nejčastěji 450 mm, 600 mm, u historických objektů 800 až 1000mm je efektivnější metoda tlakové, ale i tzv. beztlakové injektáže ve dvoufázovém plnění. Pracovník, který provádí tlakovou injektáž, má na jedné hadici výstupní koncovou rychlospojku, do které se jednoduchým způsobem upevní aplikační trubičkový nástavec. Jeden je dlouhý dle hloubky vrtaného zdiva , bez kónické koncovky, a druhý je krátký s kónickou gumovou koncovkou.

Postup dvoufázové aplikace krémové injektáže provádíme při dodržení normou stanovených osových vzdáleností vrtů, průměru vrtů a hloubky vrtů tímto způsobem : vrty nejprve pročistíme vzduchovou pumpou pro odstranění zbylých nepevných částic. Toto vyčištění vzduchovou pumpou se doporučuje u většiny druhů injektáže zdiva. První fáze spočívá v zasunutí delší aplikační trubičky bez kónické gumové koncovky, kterou zasuneme do zadní části vrtu. Následně se provede tlaková injektážní výplň. Poté doplníme (doinjektujeme) silanovým krémem zbývající nevyplněný obsah vrtu přes aplikační nástavec-trubičku s kónickou gumovou koncovkou. Tím dojde k 100% vyplnění otvoru od jeho dna až po ústí vrtu i u značně silných zdí.

Další výhodou tohoto postupu dvoufázově provedené tlakové injektáže v těchto silnějších zdech je snížení rizika, kdy se uvnitř zdiva nachází kaverna, kapsa či značná netěsnost spáry a může dojít k nekontrolovatelnému úniku většiny injektované hmoty. Tento problém není tak častý u cihelného zdiva, ale u smíšeného zdiva se toto riziko zvyšuje. Nedostatečné vyplnění vrtů z výše uvedených důvodů je potenciální pro všechny druhy tlakových i beztlakových chemických injektáží zdiva. Avšak tím, že dvoufázovým injektováním (námi pojmenovaná první fáze předinjektáž a druhá fáze injektáže dotlakování-doinjektáž) se rozloží výplň vyvrtaných otvorů na dvě části, tj. zadní a přední prováděná tlaková injektážní výplň, výrazně se snižuje možnost zásadního úniku do případných defektů ve zdivu. Samozřejmě se tento dvoufázový postup prováděné tlakové injektáže dá použít i pro zdiva slabší.

Posledním vylepšením této krémové tlakové injektáže je zatěsnění otvorů po jejich provedeném vyplnění. Při použití rychletuhnoucího cementu dochází k jeho vytlačování emulzním krémem a jeho špatné přilnavosti k podkladu. Plastové těsnicí zátky, které jsme také zkoušeli k zatěsnění, se plně neosvědčily a to z důvodu, že emulzní krém se následně mění v nízkoviskózní gelovou konzistenci a tím zátka zcela nezabrání mírným výronům. Proto jsem přemýšlel o nejvhodnějším materiálu pro zatěsnění vyplněného otvoru. Nakonec, po mnoha různých úvahách a zkouškách, jsem dospěl k vyřešení problému.

Pro zatěsnění těchto otvorů jsem použil extrudované polystyrénové válečky, které mají výšku 20mm a průměr 19 mm, tj. průměr o něco větší než samotný vrt. Tento průměr válečku je naprosto nejvhodnější k pevnému zatěsnění vyvrtaného otvoru. Při naražení se polystyrenový váleček vytvaruje na průměr a nerovnosti vrtu. Další nespornou výhodou tohoto zatěsnění je vzniklá tepelná izolace vyvrtaných otvorů. U těchto druhů injektáží se neprovádí následná cementová výplň a tak otvory vrtů zůstávají již nevyplněny. Polystyrénový váleček se při naražení do otvoru vytvaruj dle ústí vrtu. Polystyrénové zátky v této tloušťce tepelně nahrazuje pálené cihelné zdivo v tl. 450mm a tím je zajištěno neprochladávání provedené injektáže, zejména v nadzemních obvodových částech zdiva. Důkazem tohoto tvrzení o výskytu tepelných mostů (tunelů) po provedených chemických tlakových injektážích, vyjma polyuretanové injektáže, pro sanace zdiva injektáží obvodového zdiva nad úrovní terénu, jsme provedli měření termokamerovým zařízením. Při tomto termokamerovém měření jsou viditelná chladná místa, kde byla provedena chemická tlaková injektáž zdiva, ačkoli byly následně zhotoveny v místech injektáže např. sanační omítky.

Problematika prochladávání míst po provedené injektáži je většinou zcela opomíjena, ačkoli i tepelné ztráty a zejména tepelné mosty mohou značně ohrozit úspěšnost sanace zdiva. Po naražení těchto polystyrenových zátek jsem zjistil, že tepelné mosty-ztráty v místech vrtů se na obrazovce termokamerového zařízení již neobjevují. Po dokončení vývoje a prováděných zkoušek si dovolujeme tvrdit, že tento způsob krémové injektáže je efektivnější, účinnější a posouvá tento druh injektáže nad ostatní injektážní technologie.

Touto novou aplikací za pomoci nové technologie se krémová injektáž dostala na vrchol nad ostatní profesionálně prováděné chemické tlakové i beztlakové injektáže zhotovené pro dodatečnou hydroizolační clonu k zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu. Autorství nové metody tlakové dvoufázové a jednofázové krémové injektáže si se vší skromností připisuje Jiří Schwarz – jednatel naší společnosti TRUMF sanace s.r.o. Po dokončení vývoje a 5ti  letém období zhotovených zakázek na nemovitostech našich zákazníků (již injektovaných touto metodou cca 4.000 objektů) si dovolujeme tvrdit, že tato krémová injektáž AquaStop Cream® a její námi vyvinutá aplikace je jedinečně účinná a v současné době nemá alternativní konkurenci!

Jiří Schwarz -autor článku

 

Trumf sanace – realizace staveb s.r.o.

  • 26 let zkušeností v oboru injektáže a sanace zdiva
  • zkušení pracovníci s dlouholetou praxí
  • jako první jsme vyvinuli dvoufázovou krémovou injektáž
  • jsme aplikační firma, ale i výrobci sanačních materiálů
  • každým rokem injektováno okolo 100 domů bez reklamace
  • poskytujeme 100% garanci na tlakovou krémovou injektáž zdiva
  • používáme injektážní vysoce koncentrovaný krém s maximální možnou 80%ní koncentrací aktivní látky silan/siloxanu v obsahu

Ukázky naší práce


Vstoupit do referenčních staveb

Hodnocení naší práce

Zde můžete vložit Vaše hodnocení Vložené hodnocení naší práce

Spočítejte si sami konečnou cenu za provedení injektáže naší firmou

kalkulátor ceny injektáže

Krémová Injektáž AquaStop Cream®

Typické nasycování průběžné spáry i méně savého zdícího materiálu injektážním krémem AquaStop Cream®.

šíření krémové injektáže šíření injektáže AquaStopCream

Šíření hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tyto jedinečné vlastnosti nemá žádná jiná injektážní technologie ani hmota.

Profesionální sanační firma

Profesionální sanační firma

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti spodní stavby Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.
www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Stavební výstava ForArch 2013

ForArch

Stavební výstava ForArch 2016

ForArch2016

Užitný vzor

Užitný vzor

Užitný vzor

Spolehlivá firma 2018 – 2019

spolehliva firma